มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าร่วมดำเนินการอบรมภาคทฤษฎี เรียนรู้ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี และคู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ ณ ห้อง KSS-801 อาคารเกษมศรี

จากนั้น เวลา 14.00 น. ซ้อมอพยพหนีไฟจาก ชั้น 8 ทางบันไดหนีไฟของอาคารเกษมศรี และอาคารทิวากรวงศ์ประวัติ มารวม ณ จุดรวมพลด้านหน้าสถานีดับเพลิงสามเสน
ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในองค์กร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด https://drive.google.com/…/1dRUZll5SCmQFd8CUmi8Z6RWMEnn…