บุคลากร สำนักงานอธิการบดี

บุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวจีรนันท์ เปลี่ยนวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางกนกลักษณ์ วิลเลียมส์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสโรชา ราย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางจรีวรรณ ตรีพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวรัชดาพร ธรรมไหว
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายพิติดา แจ้งกิจจา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายอรรณพ พัฒนศิลป์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวณัฐมล นิ่มวร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ฝ่ายการคลัง

นางสาวภรณ์ฐิตา จิรประภาชัยเลิศ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นางชญานุตน์ สุวรรณกาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ