บุคลากร สำนักงานอธิการบดี

นางอรพิน สุขสองห้อง
หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

นางสาวดวงเนตร์ ภู่วัฒนวนิชย์
รองหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

นางสาวจีรนันท์ เปลี่ยนวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวภรณ์ฐิตา จิรประภาชัยเลิศ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายเนติ ปิ่นมณี
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์

นายภูวนัย ครุฑทาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายวิษณุ ศรีสังวาลย์
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุธาสินี บุญแจ้ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย

นางสาวพัชราพรรณ ระมั่ง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
นางสาวจุฬารัตน์ พฤศวานิช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานก่อสร้างบำรุงรักษาอาคารและพัสดุกลาง