บุคลากร สำนักงานอธิการบดี

บุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คลิก

ฝ่ายการคลัง คลิก

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คลิก

ฝ่ายนิติการ คลิก

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ คลิก

ฝ่ายยุทธศาสตร์ คลิก

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย คลิก

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล