วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ สํานักงานอธิการบดี
การบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมืออาชีพ


อัตลักษณ์ สํานักงานอธิการบดี
จิตสาธารณะ

 

ค่านิยมองค์กร NMU – VIP
N : Networking for Societal contribution หมายถึง สร้างเครือข่ายเพื่อการทําประโยชน์ให้สังคม
M : Management by Fact หมายถึง การบริหารงานด้วยข้อมูลจริง
U : Ultimate Goal for Customers หมายถึง การมุ่งเน้นความสําเร็จต่อลูกค่า (ผู้รับบริการ)
V : Visionary Leadership หมายถึง การนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
I : Managing for Innovation หมายถึง การจัดการเพื่อนวัตกรรม
P : Valuing People หมายถึง การให้ความสําคัญกับบุคลากร