ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทร: 02 244 3846
รถโดยสารประจำทาง 66, 515, 28, 108, 68