อบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565 โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ NMU-VIP กิจกรรมสันทนาการ และ แนะนำมหาวิทยาลัย ถามตอบข้อสงสัยต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และให้พนักงานเกิดความรัก ความผูกพันที่จะร่วมทำงานกับมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี วันที่ 2 และ 3 กรกฏาคม 2565

การอบรมถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้เข้าอบรมทุกท่านร่วมถึงเจ้าหน้าที่ มีการตรวจ ATK ก่อนและหลังการเข้าอบรม

ขอบคุณภาพจาก : งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานอธิการบดี