อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชพบผู้ประกอบการ (ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างบำรุงรักษาอาคารและพัสดุกลาง)

กิจกรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชพบผู้ประกอบการ

🗓️ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรม “อธิการบดีพบผู้ประกอบการ” ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยรองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน พร้อมบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การเข้าร่วมโครงการ ITA และนโยบาย No gift policy เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของหน่วยงานมีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ปิดท้ายด้วยการเดินพาชมความสวยงามของตึกวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *