Month: September 2021

รายงานความเสี่ยง (ฝ่ายยุทธศาสตร์)

การรายงานความเสี่ยง เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร สู่การนำไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กร สามารถแจ้งรายงานความเสี่ยงได้ที่ https://bit.ly/2RKSa2m หรือ QR Code ตามรูป โดย QR code หรือลิงก์ ยังสามารถใช้แจ้งการถูก “บูลลี่” ด้วย

สมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรับทุนไปศึกษาต่างประเทศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรับทุนไปศึกษาต่างประเทศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) ประเภท 1 – ทุนการศึกษาของกรุงเทพมหานครร่วมกับมณฑลชานซี 🇨🇳 สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเภท 2 – ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 🇯🇵 ประเทศญี่ปุ่น 🇦🇺 ประเทศออสเตรเลีย 🇺🇸 ประเทศสหรัฐอเมริกา…

ฝึกอบรม เรื่อง Digital Testing Platform (ฝ่ายวิชาการ)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง Digital Testing Platform รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. พบกับหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจ 1.การสร้างข้อสอบด้วยระบบดิจิทัล 2.การดำเนินการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล…