Month: July 2021

อบรมเชิงปฏิบัติการ IBM SPSS Premium & IBM AMOS Version 28 (ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย)

อบรมเชิงปฏิบัติการ IBM SPSS Premium & IBM AMOS Version 28 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยโปรแกรม IBM SPSS Premium & IBM AMOS Version 28 อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม…

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4 ปี (2564-2567)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4 ปี (2564-2567)   คลิกลิงก์ อ่านรูปแบบออนไลน์ E-book คลิกภาพเพื่อดาวน์โหลดเล่มแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ปี

ขอเชิญสมัคร การพัฒนาการสอนระบบ MOOC (ฝ่ายวิชาการ)

ขอเชิญคณาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการสอนระบบ MOOC โดยวิทยากรมากประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. นำเสนอผลงานวันที่ 19 กรกฎาคม…

รับสมัคร กิจกรรมให้ความรู้บุคลากร (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

รับสมัคร กิจกรรมให้ความรู้บุคลากร (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้บุคลกร หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว GREEN UNIVERSITY รับสมัครถึง 11 กรกฎาคม 2564