อบรมเชิงปฏิบัติการ IBM SPSS Premium & IBM AMOS Version 28

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยโปรแกรม IBM SPSS Premium & IBM AMOS Version 28

อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมทาง www.nmu.ac.th
วันที่ 16 สิงหาคม 2564

**รับจำนวนจำกัด และลงทะเบียนด้วยเมล @nmu.ac.th เท่านั้น**

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สนธ. โทร.3928