กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกัน Covid-19 (14 พฤษภาคม 2564)