ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์
อธิการบดี
นางวราภรณ์ สีหนาท
รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงผกา กรีทอง
รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวธงชัย
รองอธิการบดี
นางสาวพรทิพย์ ภู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี
นางศิรินทร์ ณ ระนอง
ผู้ช่วยอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ธนันดา ตระการวนิช
ผู้ช่วยอธิการบดี
นางสาวอัมพา สุวรรณศรี
ผู้ช่วยอธิการบดี
นางสุรีย์ วาดเขียน
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เฮงยศมาก
ผู้ช่วยอธิการบดี
นางรสสุคนธ์ เสมสันต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณ
นางสาวทัศรินทร์ เหล่าไพโรจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาระ มุขดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
นางอรพิน สุขสองห้อง
หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี